Drets

Els drets de la persona beneficiària són els legalment o reglamentàriament reconeguts, i en especial, els establerts a la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials:

 • drets i deuresDret a accedir al servei d’atenció precoç i a gaudir-ne, sense discriminació de cap tipus.
 • Dret a rebre serveis de qualitat i que es tingui en compte l’opinió de les persones representades en el procés d’avaluació.
 • Dret a rebre de manera continuada el servei d’atenció precoç mentre s’estigui en situació de necessitar-lo, i s’estendrà fins que les necessitats d’atenció puguin ser cobertes pels serveis de caràcter general, ja siguin educatius, sanitaris o socials o, en tot cas, quan compleixi l’edat de sis anys.
 • Dret a la confidencialitat de les dades i de les informacions que constin en llurs expedients, d’acord amb la legislació de protecció de dades de caràcter personal.
 • Dret a rebre informació suficient i entenedora sobre els drets i deures, i sobre els mecanismes de presentació de queixes i reclamacions, que han d’ésser exposats de forma visible en els centres d’atenció precoç.
 • Dret a rebre, en llenguatge entenedor i accessible, la valoració de llur situació.
 • Dret a accedir a llurs expedients individuals, en tot el que no vulneri el dret a la intimitat de terceres persones, i obtenir-ne còpies, d’acord amb el que estableixen les lleis.
 • Dret a presentar suggeriments, obtenir informació, poder presentar queixes i reclamacions, i rebre’n resposta dins el període legalment establert.
 • Dret a disposar dels ajuts i els suports necessaris per a comprendre la informació que els sigui donada si tenen dificultats derivades del desconeixement de la llengua o si tenen alguna discapacitat física, psíquica o sensorial, a fi de garantir l’exercici de llurs drets i facilitar que puguin participar plenament en el procés d’informació i de presa de decisions.
 • Dret a conèixer el reglament intern del servei, i també els drets i els deures, que s’han d’explicar de manera entenedora i accessible.
 • Dret a rebre una atenció personalitzada i de qualitat d’acord amb llurs necessitats específiques.

 

Deures

El pare i la mare, o la persona representant legal teniu els deures següents:

 • nenapilotaDeure de facilitar les dades personals, convivencials i familiars veraces i presentar els documents fidedignes que siguin imprescindibles per a valorar-ne i atendre’n la situació.
 • Deure de complir els acords relacionats amb el servei i seguir el pla d’atenció i les orientacions del personal professional, i comprometre’s a participar activament en el procés.
 • Deure d’assistir amb continuïtat a les sessions respectant dates i horaris establerts.
 • Deure d’avisar amb la màxima antelació possible en cas de no poder assistir a les sessions establertes.
 • Deure de comunicar els canvis que es produeixin en llur situació personal i familiar que puguin afectar la prestació del servei.
 • Deure d’observar una conducta basada en el respecte mutu, la tolerància i la col·laboració per a facilitar la prestació del servei i la resolució dels problemes.
 • Deure de respectar la dignitat i els drets del personal dels serveis com a persones i com a treballadors/es.
 • Deure d’atendre les indicacions del personal i comparèixer a les entrevistes a què siguin convocats.
 • Deure d’utilitzar amb responsabilitat les instal·lacions del centre d’atenció precoç i tenir-ne cura.
 • Deure de complir els altres deures que estableixi la normativa vigent aplicable.