atenció precoç

L’atenció precoç és el conjunt d’intervencions dirigides a la població infantil de zero a sis anys, a les famílies i al seu entorn, en els àmbits de la prevenció, la detecció, el diagnòstic i la intervenció terapèutica, de caràcter interdisciplinari, pel que fa als trastorns del desenvolupament.

L’objectiu de l’atenció precoç és donar resposta, al més aviat possible, a les necessitats transitòries o permanents que presenten els infants amb trastorns en el desenvolupament o que corren el risc de patir-ne.

Aquest servei és prestat pels Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), públics o concertats, organitzats com a xarxa assistencial sectorial i repartits per tot el territori de Catalunya.

Els CDIAP estan integrats dins la Direcció General de Protecció Social i finançats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Hi ha un total de noranta-sis CDIAP, entre centres i satèl·lits, distribuïts per tot el territori català.