A continuació us descrivim els passos que seguireu quan us adreceu al CDIAP per primera vegada:

el circuit assistencial

 

1. La demanda:

 • Els pares o tutors legals de l’infant contacteu amb el CDIAP per a facilitar-nos les dades i el motiu de consulta.
 • Si es compleixen els requisits d’admissió, us facilitarem una data per a la visita d’acollida.

 

2. La visita d’acollida:

el circuit assistencial

 • Un cop recollida la demanda, us citarem per fer l’entrevista d’acollida, que serà en un màxim de 30 dies en cas d’infants greus o menors de 12 mesos d’edat.
 • Us recomanem que vingueu amb el nen.
 • Us explicarem com funciona el centre, els professionals que som, etc.
 • Parlarem del motiu de consulta i recollirem dades de la història del vostre fill.
 • És important que porteu informes, resultats de proves mèdiques, test o altres informacions que puguin ser rellevants.
 • També signareu documents que són necessaris per iniciar l’atenció.
 • Al finalitzar la visita, si es compleixen els requisits per a iniciar l’atenció, acordarem quin o quins professionals faran el procediment diagnòstic.

 

el circuit assistencial

3. Procediment de diagnòstic:

 • En general, consta de quatre o cinc sessions de valoració, de freqüència setmanal i d’una durada de quaranta-cinc minuts.
 • En aquestes entrevistes, el professional o professionals de l’equip mirarem de valorar l’infant i la família.
 • L’equip de professionals que han intervingut al procediment diagnòstic fan una reunió interdisciplinària on es determina l’orientació diagnòstica i el pla d’atenció terapèutica.
 • L’última sessió serà l’entrevista amb la família, en què farem la devolució diagnòstica i la proposta, si s’escau, d’indicació terapèutica, creant-se el programa terapèutic consensuat amb la família.

 

4. Atenció terapèutica.

el circuit assistencial

 

 • Un cop conegudes les necessitats del vostre fill o filla, podrem iniciar el tractament.
 • Dissenyarem un pla terapèutic individualitzat que ens servirà per a definir la freqüència del tractament, el professional o professionals que hi intervindran, i els objectius i les tècniques que farem servir. Aquest pla s’anirà revisant de forma periòdica.
 • Regularment us citarem sense el vostre fill o filla per poder disposar d’un espai per parlar de l’evolució, plantejar dubtes i pensar plegats si cal fer algun canvi.
 • Periòdicament fem coordinacions amb els altres dispositius assistencials d’atenció a la infància: llars, escoles, pediatre i infermera pediàtrica, neuropediatre , serveis socials…

 

 

 

el circuit assistencial5. Finalització del servei:

 • Donem per finalitzada l’atenció als infants:
  • Un cop s’han assolit els objectius definits al pla terapèutic.
  • Arribada l’edat límit.
  • Davant la derivació a altres dispositius específics.
  • Si la família ho expressa de forma voluntària.
  • Per altres causes, com ara canvi de domicili.
  • Davant de reiterades faltes d’assistència sense justificar.
 • Us lliurarem un informe d’epícrisi amb la descripció de les dificultats, les intervencions que s’han dut a terme, l’evolució, els motius de la finalització, les recomanacions i la derivació a altres dispositius, si s’escau.